Mnoho výzkumů ukázalo, že sérové hladiny vitaminu D (25(OH)D) silně korelují se závažností infekce SARS-CoV-2. Otevřeně se diskutuje o tom, zda je nízká hladina D3 způsobena infekcí nebo zda naopak nedostatek vitaminu D negativně ovlivňuje imunitní obranu. Cílem této publikace německých autorů bylo shromáždit další důkazy na toto téma.

Autoři této nové publikované odborné práce provedli systematické vyhledávání dat v literatuře za účelem identifikace klinických studií sledujících úmrtnost (mortalitu) na COVID-19 v závislosti na krevních hladinách vitaminu D. Údaje o úmrtnosti pak autoři korigovali vzhledem k věku, pohlaví a přítomnosti cukrovky (diabetes mellitus).

Výsledky: Autoři identifikovali jednu populační a sedm klinických studií, které sledovaly hladinu vitaminu D3 v krvi před infekcí nebo v den přijetí do nemocnice. Dva nezávislé soubory dat ukázaly, že čím vyšší měli pacienti s COVID-19 hladinu vitaminu D, tím nižší bylo riziko úmrtí na toto onemocnění. Riziko úmrtí by se teoreticky mohlo blížit k nule při krevní hladině vitaminu D 125 nmol/l a vyšší.

Závěry: Analyzované údaje poskytují silný důkaz, že nízká sérová hladina vitaminu D je spíše prediktorem závažnosti průběhu infekce, než jejím nežádoucím důsledkem. Navzdory probíhajícímu očkování autoři doporučují zvýšit hladinu vitaminu D v séru nad 125 nmol/l, aby se tím předešlo nebo zmírnilo riziko nových vln nemoci COVID-19 způsobených únikovými mutacemi viru nebo klesající aktivitou protilátek.

Full-text