V observačních studiích se vitamin D spojuje se sníženým rizikem několika autoimunitních onemocnění, ale chyběla velká randomizovaná kontrolovaná studie. Omega-3 mastné kyseliny snižují systémový zánět a zlepšují symptomy u některých autoimunitních onemocnění, ale žádné studie netestovaly, zda jejich suplementace snižuje riziko rozvoje autoimunitního onemocnění. Autoři této publikace proto testovali, vliv podávání vitaminu D3 a omega-3 mastných kyselin na prevenci vzniku autoimunitních onemocnění v rámci rozsáhlé celonárodní randomizované, kontrolované studie v USA.

VITAmin D a OmegaA-3 TriaL (VITAL) byla americká celonárodní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, do které byli zařazeni muži ve věku alespoň 50 let a ženy ve věku alespoň 55 let ve faktoriálním uspořádání 2 x 2 . Od listopadu 2011 do března 2014 byli účastníci studie randomizování k užívání vitaminu D3 (2000 IU/den) a/nebo omega-3 mastných kyselin (1000 mg/den) nebo placebo a léčba pak pokračovala až do prosince 2017.

Autoři zkoumali účinky podávání vitaminu D3 a omega-3 mastných kyselin na výskyt autoimunitních onemocnění. Diagnóza autoimunitního onemocnění lokálním lékařem byla následně potvrzena kontrolou lékařské dokumentace specialistou v dané oblasti medicíny. Primárním sledovaným parametrem byl celkový výskyt autoimunitních onemocnění, včetně revmatoidní artritidy, polymyalgia rheumatica, autoimunitního onemocnění štítné žlázy, psoriázy a všech ostatních autoimunitních chorob.

Výsledky: Z 25.871 účastníků studie bylo randomizováno do zkoušení 71 % bělochů, 20 % černochů a 9 % jiných rasových/etnických skupin, 51 % žen. Průměrný věk účastníků studie byl 67,1 let. Během mediánu sledování 5,3 roku se potvrzené autoimunitní onemocnění diagnostikovalo u 117 účastníků ve skupině suplementované denní dávkou 2000 IU vitaminu D3 a u 150 osob ve skupině, která užívala placebo, tzn. pokles rizika o 22 % (p=0,04). S vyloučením prvních 2 let trvání studie (aby se účinek suplementace mohl projevit) v předem specifikovaných analýzách byl pokles rizika vzniku autoimunitní choroby ve skupině užívající vitamin D3 až 39 % (137 případů).

Potvrzené autoimunitní onemocnění bylo též diagnostikováno u 123 účastníků ve skupině užívající omega-3 mastné kyseliny a u 144 osob ve skupině užívající placebo, tzn. pokles rizika o 15 %. S výjimkou prvních 2 let byl pokles rizika pro primární cílový parametr 10 %.

Při analýze podskupin se pokles rizika u všech tři aktivních ramen oproti placebu pohyboval od 25-30 %. Číslo NNT (number needed-to-treat), které uvádí, kolik osob je nutné léčit k zabránění vzniku jednoho autoimunitní onemocnění, bylo 167.

Závěry: Suplementace vitaminem D3 a/nebo omega-3 mastnými kyselinami po dobu 5 let snižuje výskyt autoimunitních onemocnění o 25–30 % u starších dospělých ve srovnání s těmi, kteří vitamin D3 ani omega-3 neužívají. Mohutnější účinek vitaminu D3 se projevuje po 2 letech od zahájení suplementace.

Abstrakt z kongresu American College of Rheumatology 2021