Úvod

Steatóza jater spojená s metabolickou dysfunkcí (MASLD) je globálním metabolickým problémem, který může vést až k ireverzibilní jaterní fibróze. Bylo prokázáno, že vitamin D a jeho receptor přispívají k fibrogenním drahám v játrech.

Dosud však nebyl zkoumán účinek samotného podávání vitaminu D na faktory související s jaterní fibrózou. Tato dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie byla navržena tak, aby prozkoumala účinky suplementace vitaminem D na sérové hladiny receprotu pro vitamin D (VDR), fibrogenních faktorů a fibrogenních mikroRNA u pacientů s MASLD.

Metody

Celkem 46 pacientů s MASLD po srovnání na úrovni pohlaví a BMI bylo náhodně rozděleno do skupin, které dostávaly 4000 IU/d vitaminu D denně nebo placebo po dobu 12 týdnů. Měřila se u nich váha, výška a obvod pasu.

Sérové fibrogenní mikroRNA, laminin, kolagen typu IV, kyselina hyaluronová, vitamín D, VDR, parathormon, glykémie nalačno, sérový inzulín nalačno, lipidový profil, ALT a AST byly stanoveny na začátku a na konci studie. Inzulinová rezistence a citlivost na inzulin byly vypočteny pomocí rovnice HOMA-IR a QUICKI.

Výsledky

Suplementace 4000 IU vitaminu D denně po dobu 12 týdnů vedla k významnému zvýšení sérového 25(OH) vitaminu D, VDR a HDL-C ve srovnání s placebem (P < 0,001, P = 0,008 a P < 0,001). Ve skupině s vitaminem D došlo k významnému poklesu hladin ALT, AST, FBS a LDL-C ve srovnání s placebem (P < 0,05). Koncentrace lamininu a kyseliny hyaluronové byly významně sníženy ve skupině s vitaminem D ve srovnání se skupinou s placebem, o -10,6 a -28,7 ng/ml. Suplementace vitaminem D po dobu 12 týdnů vedla k významně nižší expresi genů MiR-21 a MiR-122 ve srovnání se skupinou s placebem (P = 0,01 a P < 0,001).

Studie popsala významné snížení některých jaterních fibrogenních faktorů, jatetrních transamináz a dalších faktorů u pacientů s MASLD po suplementaci relativně nízkých dávek vitaminu D (4000 IU/den).

PubMed

Fulltext