V této nově publiované kohortové studii se američtí autoři snažili zjistit souvislost mezi změnou sérové koncentrace vitaminu D (25-hydroxyvitaminu D) a změnou hladin lipidů v reálném prostředí (v běžném životě).

Změny v hladinách lipidů v průběhu jednoho roku se sledovaly u jedinců, u kterých došlo ke zvýšení nebo ke snížení hladiny vitaminu D o ≥ 25 nmol/l. Celkem se studie zúčastnilo 18.886 osob.

Výsledky: U osob, kde došlo v průběhu sledování ke snížení hladiny vitaminu D, došlo ke zvýšení hladiny celkového cholesterolu (TC), LDL-cholesterolu (LDL-C) a triglyceridů (TG). Naopak u osob, kde se hladina vitaminu D snížila, došlo k nárůstu sérových koncentrací TC, LDL-C a TG. Tyto rozdíly byly významné po úpravě podle věku, pohlaví, rasa, vzdělání, index tělesné hmotnosti, krevní tlak, kouření, zeměpisná poloha a základní hladiny vitaminu D a lipidů (p< 0,001). Změny hladin vitaminu D nebyly signifikantně spojené se změnami hladin HDL‑C (HDL-cholesterolu).

Full-text