Nedostatek vitaminu D je běžný u syndromu dráždivého tračníku (IBS, irritable bowel syndrome), nicméně dosud nebyla popsána role vitaminu D v pediatrické populaci. Vyhodnocení účinku vitaminu D bylo cílem studie.

V této randomizované, placebem kontrolované klinické studii bylo celkem 112 adolescentů ve věku 14-18 let s IBS a nedostatkem vitaminu D bylo náhodně rozděleno do dvou skupin shodného věku a pohlaví. První skupina dostávala perorálně vitamin D3 v dávce 2000 IU/den a druhá skupina dostávala placebo, obě skupiny po dobu 6 měsíců. Koncentrace vitaminu D i různé systémy hodnocení závažnosti IBS (IBS-SSS, IBS-QoL a celkové skóre) se hodnotily před zahájením léčby a po 6 měsících léčby.

Výsledky: Mladí pacienti s IBS, kteří dostávali vitamín D3, vykázali významné zlepšení IBS-SSS (P <0,001), IBS-QoL (P <0,001) a celkové skóre (p = 0,02) ve srovnání s kontrolní skupinou užívající placebo. Vitamin D byl navíc během období studie dobře tolerován bez jakýchkoli zaznamenaných nežádoucích účinků.

Závěry: Suplementace vitaminem D tak může být účinná při léčbě dospívajících s IBS a nedostatkem vitaminu D.

Pubmed

Fulltext