Zajímavá 4 měsíční randomizovaná, placebem kontrolovaná studie se zaměřila na suplementaci vitaminem D a vliv na riziko zranění a svalové síly ve skupině 67 profesionálních tanečníků. Sledované skupině bylo podáno 120 000 IU vitaminu D během 1 týdne a nezávislý zdravotnický tým sledoval změny ve fyziologických funkcích dobrovolníků.

U léčené skupiny bylo pozorováno statisticky významné zvýšení svalové síly a významné snížení výskytu traumat a zranění. Zároveň se snížil počet účastníků s deficiencí vitaminu D.

PubMed

Full-text