Vitamin D hraje důležitou roli v ženském reprodukčním systému. Existují také důkazy o souvislosti mezi hladinami vitaminu D a menstruačními problémy, jako je premenstruační syndrom (PMS) a dysmenorea (bolestivá menstruace). Kurkumin často užívají ženy s PMS a dysmenoreou. Jedná se o bioaktivní složku kurkumy, která může interagovat s receptorem pro vitamin D a s molekulárními cíli vitaminu D. Tato studie hodnotila účinky kurkuminu na hladiny vitaminu D u mladých žen s PMS a dysmenoreou.

Jednalo se o randomizovanou, trojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, kde byly ženy s PMS a dysmenoreou náhodně rozděleny do experimentální a kontrolní skupiny. Ženy dostávaly jednu tobolku s 500 mg kurkuminu + 5 mg piperinu (experimentální skupina) denně anebo placebo (kontrolní skupina) po dobu 10 dnů (v období 7 dnů před očekávaným začátkem menstruace až do 3. dne menstruace) ve třech po sobě jdoucích menstruačních cyklech. Před a po intervenci se měřily hladiny vitaminu D v séru, funkce ledvin a jaterní enzymy.

Výsledky: Do studie bylo přijato celkem 76 žen (38 v každé skupině). Kurkumin významně zvýšil sérové hladin vitaminu D z 32 nmol/l na 40,5 nmol/l (p = 0,045) ve srovnání s nevýznamným zvýšením v placebové skupině (p = 0,17). Sérové hladiny AST (aspartátaminotransferázy) a přímého bilirubinu byly do konce studie sníženy ve skupině s kurkuminem (p < 0,05), ale v kontrolní skupině se významně nezměnily (p > 0,05).

Závěry: Suplementace kurkuminem u žen s PMS a dysmenoreou vedla k významnému zvýšení sérové hladiny vitaminu D a zlepšení ukazatelů funkce jater.

Full-text