Úvodem

Tato studie vzala za cíl zkoumat, zda je suplementace vitaminu D spojena s nižší úmrtností u dospělých. Vytvořila k tomu systematický přehled a metaanalýzu dat z randomizovaných kontrolovaných klinických studií, které jsou dostupné v databázi Embase, Medline nebo Cochrane Central Register.

Výsledky a závěr

Celkem bylo identifikováno a hodnoceno 52 studií s 75 454 účastníky. Samotné podání vitaminu D nebylo spojeno se snížením úmrtnosti ze všech příčin. Zajímavé však bylo, že podání vitaminu D bylo spojeno s významným snížením úmrtí u onkologických pacientů o 15 %. Další podskupinová analýza ukázala, že úmrtnost ze všech příčin byla nejnižší u pacientů užívajících vitamin D3.

V této chvíli je potřeba více informací, nicméně statistická analýza poukazuje na snížení úmrtnosti ve skupině s vitaminem D.

Pubmed

Fulltext