Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému postihující myelinový obal nervových buněk. Mezi rizikové faktory se řadí také nedostatek vitamin D. V této nově publikované klinické studii autoři sledovali souvislost mezi stavem vitaminu D a frekvencí relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Do první skupiny bylo zařazeno 74 pacientů s potvrzenou diagnózou RS s více než jedním relapsem ročně za minimálně dva poslední roky. Do kontrolní skupiny bylo zařazeno též 74 účastníků s potvrzenou diagnózou RS, avšak pouze s jedním nebo žádným relapsem ročně za minimálně dva poslední roky. Všem účastníkům studie byla stanovená sérová koncentrace vitaminu D.

Výsledky: Průměrná hladina vitaminu D v séru byla signifikantně nižší v první skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (45,5 nmol/l vs. 73,0 nmol/l; p<0,0001). Podíl účastníků studie s hladinou vitaminu D nižší než 75 nmol/l byl významně vyšší u pacientů v první skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (78,4 % vs. 50,0 %; p=0,0003).

Závěry: V této studii měli pacienti s více relapsy nižší sérovou hladinu vitaminu D. Toto je silný důkaz toho, že vitamin D hraje důležitou roli při vzniku a rozvoji autoimunitních onemocnění, včetně roztroušené sklerózy.

Full-text