Několik lékařů z USA – členů klinického poradního sboru pro kognitivní vitalitu (Cognitive Vitality Clinical Advisory Board) provedlo nezávislou analýzu dostupných odborných publikací o vlivu vitaminu D na kognitivní funkce a demenci.

Vitamin D je nezbytný pro celkové zdraví a také pro vývoj mozku. Jeví se, že lidé s nižšími hladinami vitaminu D mají vyšší riziko onemocnění souvisejících s věkem, včetně poklesu kognitivních funkcí a demence.

Tato analýza zahrnula:
7 metaanalýz observačních studií zkoumajících souvislost mezi hladinou vitaminu D v krvi a kognitivními funkcemi

1 randomizovanou kontrolovanou studiu u starších zdravých lidí sledující vliv vitaminu D a vápníku

2 malé randomizované kontrolované studie o účincích vitamínu D v kombinaci s jinými léky u lidí s demencí

1 randomizovanou klinickou studii sledující účinky vitaminu D na kognitivní funkce u zdravých starších lidí

6 observačních studií zkoumajících vztah mezi hladinou vitamínu D a kognitivní funkcí

U lidí s nízkou hladinou vitaminu D nebo s nízkým příjmem vitaminu D zřejmě dochází k mírnějšímu kognitivnímu postižení nebo demenci. V malé klinické studii měli starší lidé užívající vitaminu D3 lepší kognitivní funkce ve srovnání s neléčenými lidmi.

Výzkum přínosů vitamínu D pro pacienty s demencí je zatím velmi omezený. V malé šestiměsíční pilotní studii pacienti s Alzheimerovou chorobou, kteří byli léčeni memantinem a vitaminem D, zlepšili své kognitivní skóre, zatímco pacienti užívající samotný memantin nebo samotný vitamin D zůstali beze změn.

Randomizovaná studie u pacientů s Parkinsonovou chorobou ukázala, že užívání vitaminu D tuto nemoc stabilizuje, možná zlepšením síly a rovnováhy.

Užívání vitaminu D je bezpečné, pokud se používá podle pokynů lékaře.

Existuje několik forem vitaminu D. Zatímco vitamín D2 lze získat z některých rostlin a hub, významné procento vitamínu D je v naší kůži produkováno jako vitamin D3 při ozáření sluncem. Schopnost kůže produkovat vitamin D3 však klesá s věkem a nedostatek vitaminu D je mnohem častější u starších osob, než se původně předpokládalo. Vitamin D3 je účinnější než vitamin D2 a má lepší důkazy o dlouhodobém přínosu pro zdraví.

Analýza