Nedostatek vitaminu D je u pacientů na dialýze značně rozšířený. Vztah mezi sérovou vitaminu D a celkovou a kardiovaskulární mortalitou u dialyzovaných pacientů nebyl znám.

Cílem této vědecké práce bylo zjistit vztah mezi sérovou hladinou vitaminu D, celkovou úmrtností a úmrtností na nemoci oběhové soustavy u dialyzovaných pacientů.

Jedná se o systematický přehled a meta-analýzu klinických studií u těchto pacientů.

Výsledky: Práce zahrnula 18 klinických studií se 14.154 pacienty na dialýze. Riziko mortality ze všech příčin klesalo o 22 % s každým zvýšením sérové hladiny vitaminu D o 25 nmol/l.

Riziko kardiovaskulární mortality klesalo o 29 % s každým zvýšením sérové hladiny vitaminu D o 25 nmol/l.

Závěry: Tato meta-analýza prokázala, že dialyzovaní pacienti s vyšší hladinou sérového vitaminu D mají nižší riziko celkové i kardiovaskulární mortality.

Pubmed

Full-text