Vědci z Nového Zélandu, Velké Británie a USA provedli prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studie s cílem zjistit, zda je podávání bolusové vysoké dávky vitaminu D po dobu až 4 let bezpečné.

Celkem 5.108 lidí ve věku 50-84 let bylo randomizováno do dvou skupin. První skupina užívala 100.000 IU vitaminu D3 jednou měsíčně a druhá skupina užívala placebo. Medián délky užívání byl 3,3 roku (od 2,5 do 4,2 roku). Každý měsíc účastníci studie vyplnili dotazník sledující výskyt nežádoucích účinků.

Celkem se za celou dobu sledování zachytilo 419 opakujících se nežádoucích účinků ve skupině užívající vitamin D3 v dávce 100.000 IU jednou měsíčně (16,5%). Ve skupině užívající jednou měsíčně maskované placebo se vyskytlo 399 opakujících se nežádoucích účinků (15,8%). Rozdíl ve výskytu byl statisticky nevýznamný (p=0,1)

Autoři uzavírají, že užívání vysokých dávek vitaminu D3 jednou měsíčně po dobu 3,3 roku je bezpečné, resp. nevykazuje zvýšený výskyt nežádoucích účinků.

Full-text