Cílem této nově publikované intervenční studie v prestižním British Medical Journal (BMJ) bylo zjistit, zda vitamín D a/nebo omega-3 mastné kyselin snižují riziko autoimunitních onemocnění.

Studie VITAL (Vitamin D a omega 3 trial) probíhala ve Spojených státech amerických jako celostátní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie (RCT) s faktoriálním designem 2×2. Do studie bylo zařazeno celkem 25.871 účastníků, z toho 12.786 mužů ≥50 let a 13.085 žen ≥55 let při vstupu do studie. 18.046 účastníků se samo identifikovalo jako běloch, 5.106 jako černoch a 2.152 jako jiná rasová a etnická skupina. Průměrný věk byl 67,1 roku.

Účastníci studie byli rozděleni do 4 skupin. Dostávali buď vitamin D3 (2.000 IU/den), omega-3 mastné kyseliny (1.000 mg/den) nebo odpovídající placeba. První skupina dostávala vitamin D3 a omega-3, druhá skupina vitamin D3 a placebo omega-3, třetí skupina dostávala placebo vitaminu D3 a omega-3 a poslední skupina dostávala placebo jak vitaminu D3 tak i placebo omega-3.

Primárním cílem této studie bylo zjistit výskyt jakéhokoliv autoimunitního onemocnění potvrzeného revizí lékařské dokumentace příslušnými odborníky v dané specializaci: revmatoidní artritida, polymyalgia rheumatica, autoimunitní onemocnění štítné žlázy, psoriáza a všechna ostatní autoimunitní onemocnění.

Výsledky: V rameni s vitaminem D3 se vyskytlo potvrzené autoimunitní onemocnění u 123 účastníků a ve skupině s placebem u 155 osob: statisticky významné snížení rizika v léčené skupině o 22 % (p=0,05). V rameni s omega-3 mastnými kyselinami se vyskytlo potvrzené autoimunitní onemocnění u 130 účastníků a ve skupině s placebem u 148 osob: statistický nevýznamné snížení rizika o 15 % (p=0,19).

Závěry: Suplementace vitaminu D3 po dobu pěti let bez ohledu na příjem omega-3 mastných kyselin statisticky významně snížila riziko výskytu autoimunitního onemocnění o 22 %, zatímco suplementace omega-3 mastných kyselin bez ohledu na příjem vitaminu D3 snížila výskyt autoimunitních onemocnění o 15 % (statisticky nevýznamně). Obě léčená ramena vykazovala lepší účinky než referenční rameno s placebem.

Full-text