V této dvojitě zaslepené, unicentrické, randomizované, placebem kontrolované studii hodnotili autoři změny sérových hladin 25-hydroxyvitamínu D (25(OH)D) u 150 mladých dospělých Belgičanů (18–30 let) při perorální suplementaci vitaminu D 50 000 IU vitaminu D jednou měsíčně oproti placebu po dobu 6 měsíců.

Na počátku studie mělo 30 % účastníků sérové hladiny 25(OH)D pod 50 nmol/l. První dávka z šesti byla podána v prosinci a poslední v květnu.

Ve skupině léčené vitaminem D se sérové hladiny zvýšily na 76,5 nmol/l ve 3. měsíci a 90 nmol/l v 6. měsíci studie. Navzdory zdokumentovanému příjmu vitaminu D nebyly u 10 % léčené skupiny pozorovány žádné změny v sérových hladinách.

Ve skupině s placebem se průměrné sérové hladiny snížily na 35 nmol/l ve 3. měsíci, ale v 6 měsíci se vrátily se na hodnoty, které se významně nelišily od hodnot pozorovaných na začátku studie (57 nmol/l).

Během studie nebyl mezi skupinami pozorován žádný rozdíl mezi hladinami vápníku v séru.

Závěry: Podávání 50 000 IU vitaminu D jednou měsíčně v zimě může zajistit hladiny 25(OH)D v séru nad 50 nmol/l u 96,2 % zdravých mladých dospělých, aniž by vedla k nepřijatelně vysoké koncentraci 25(OH)D. Tato suplementace je bezpečná a může být podávána i bez testování sérové hladiny 25(OH)D.

Full-text