Úvod

U dětí s astmatem a obezitou je pravděpodobnější, že mívají nižší hladiny vitaminu D. Optimální substituční dávka u této populace však není dosud známa. Cílem této multicentrické, randomizované studie bylo identifikovat dávku vitaminu D u dětí s astmatem souvisejícím s obezitou, která bezpečně povede k dosažení sérových hladin vitaminu D ≥ 100 nmol/l.

Metodika

Tato prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie zahrnovala děti/adolescenty v USA (průměrný věk 12,3 roku) s astmatem a indexem tělesné hmotnosti ≥ 85 % pro věk/pohlaví. První část studie (zjištění dávky, dose-finding phase), hodnotila 4 perorální režimy vitaminu D po dobu 16 týdnů k identifikaci optimální dávky, která vedla k dosažení hladiny vitaminu D v séru ≥ 100 nmol/l. Použily se tyto režimy:

A: 50 000 IU vitaminu D jednorázově a pak 6 000 IU denně,

B: 50 000 IU vitaminu D jednorázově a pak 10 000 IU denně,

C: 6 000 IU vitaminu D denně,

D: 600 IU vitaminu D denně.

Druhá část studie porovnávala dávku vypočítanou na základě výsledků z první části: 50 000 IU vitaminu D jakou nasycovací dávka a následně 8 000 IU denně, se standardní péčí (600 IU vitaminu D denně) po dobu 16 týdnů, aby se zjistil podíl dětí, které dosáhly cílové hladiny 25(OH)D v séru.

Výsledky

První část studie zahrnovala 48 náhodně vybraných účastníků. Druhá část zahrnovala 64 účastníků. V první části žádný účastník se standardní péčí nedosáhl cílové hladiny v séru, ale 50–72,7 % účastníků v kohortách A-C dosáhlo cílové sérové hladiny. Ve druhé části studie dosáhlo cílové hladiny v séru 78,6 % účastníků s náhradní dávkou ve srovnání s žádným v rameni standardní péčí.

Nebyly hlášeny žádné související závažné nežádoucí účinky.

Závěrem

Tato studie potvrdila, že úvodní jednorázová dávka 50 000 IU plus 8 000 IU denně perorálně podávaného vitaminu D je bezpečná a účinná při zvyšování hladin 25(OH)D v séru u dětí/dospívajících s nadváhou/obezitou k dosažení optimální sérové hladiny ≥ 100 nmol/l.

Vzhledem ke kritické úloze vitaminu D v mnoha stavech komplikujících dětskou obezitu poukazují tato data na kritickou mezeru v našem chápání dávkování vitaminu D u dětí.

PubMed

Fulltext