Cílem této nové publikace v prestižním vědeckém časopisu JAMA bylo systematicky zhodnotit riziko nežádoucích účinků po suplementaci vysokými dávkami vitaminu D z publikovaných randomizovaných klinických studiích. Zdroje dat byly prohledávány do 24. srpna 2021. Zahrnuty byly randomizované klinické studie, ve kterých se sledovala suplementace vysokými dávkami vitaminu D u dětí ve věku 0 až 6 let. Vysoké dávky byly definované jako dávky vyšší než 1.000 IU/den u kojenců (ve věku 0–1 rok) a vyšší než 2.000 IU/den pro děti ve věku 1 až 6 let let.

Výsledky: Do publikace bylo zahrnuto celkem 32 randomizovaných klinických studií s 8.400 dětmi. Byly hodnoceny výsledky u dětí, které dostávaly vitamin D v dávce od 1.200 IU do 10.000 IU denně, bolusové dávky od 30.000 IU týdně nebo jednorázovou dávku 600.000 IU. Osm studií se 4.612 účastníky bylo způsobilých pro metaanalýzu s použitím kontrolní skupiny, která dostávala buď suplementaci vitaminem D v nízkých dávkách (≤ 400 IU/den) nebo placebo. Ve skupině dětí suplementovaných vysokou dávkou vitaminu D oproti kontrolní skupině nebylo zjištěno žádné zvýšení rizika závažných nežádoucích účinků ani hyperkalcémie. Klinické nežádoucí účinky potenciálně související se suplementací vitaminu D hlášené ve studiích byly vzácné.

Závěry: Tato metaanalýza a systematický přehled zjistily, že suplementace vysokými dávkami vitaminu D není spojena se zvýšeným rizikem závažných nežádoucích účinků u dětí ve věku 0 – 6 let a že klinické nežádoucí příhody potenciálně související se suplementací byly vzácné. Suplementace vitaminu D v rozmezí dávek 1.200 IU až 10.000 IU/den a bolusové dávky až 600.000 IU u malých dětí jsou dobře snášeny.

Full-text