V určitých klinických situacích může být žádoucí rychlé obnovení hladin vitaminu D k normálu. Optimální způsob, jak bezpečně a efektivně provádět nakládání vitamínem D, stále není dobře objasněn. Naše studie byla zaměřena na posouzení bezpečnosti a účinnosti dvou protokolů perorálního podávání vitaminu D.

Do této nové studie bylo zahrnuto 69 subjektů s nedostatkem vitaminu D (sérová hladina <20 ng/ml). 35 účastníků dostávalo 30 000 IU vitaminu D3 jednou týdně po dobu 10 týdnů (skupina A) a 34 dostávalo 30 000 IU dvakrát týdně po dobu 5 týdnů (skupina B). Po této úvodní zaváděcí fázi dostávaly obě skupiny 30 000 IU jednou za dva týdny po dobu 4 týdnů, aby se otestovalo, zda doporučená denní suplementace vitaminu D v rozsahu 2000 IU ekvivalentních dávek dokáže udržet dosažené hladiny.

Výsledky: Sedmdesát devět procent subjektů léčených ve skupině A a všichni ve skupině B dosáhli sérové hladiny vitaminu D 75 nmol/l, což je spodní hranice doporučeného normálního rozmezí. Průměrné zvýšení sérové hladiny vitaminu D bylo významně vyšší ve skupině B než ve skupině A (96,5 nmol/l vs. 116,5 nmo/l). Při podávání udržovací dávky nebyl pozorován žádný významný pokles hladiny vitaminu D. V žádné skupině nebyly žádné klinicky významné změny vápníku v séru nebo moči a kostních biomarkerů. Oba protokoly byly shledány jako bezpečné a účinné, ale pětitýdenní suplementace dvojnásobnou dávkou přineslo významně vyšší zvýšení hladinu vitaminu D. Udržovací dávka aplikovaná po dobu čtyř týdnů po zaváděcím protokolu dále nezvýšila hladiny 25(OH)D, ale udržela dosažené zvýšení.

Závěry: Podávání 30 000 IU vitaminu D3 dvakrát týdně po dobu pěti týdnů je rychlý, účinný a bezpečný způsob léčby nedostatku vitaminu D u pacientů s deficitem vitaminu D.

Full-text