Nedostatek vitaminu D je spojován s poruchami spánku a špatnou kvalitou spánku. Cílem tohoto nového systematického přehledu a metaanalýzy intervenčních studií bylo zhodnotit vliv suplementace vitaminu D na kvantitu, kvalitu a poruchy spánku.

Výsledky: Zahrnuté klinické studie ukázaly významné zlepšení kvality spánku při suplementaci vitaminu D. Podobně výsledky metaanalýzy odhalily statisticky významný pokles Pittsburghského indexu kvality spánku (PSQI) u pacientů užívajících vitamin D ve srovnání s placebem (p < 0,001).

Závěry: Užívání vitaminu D zlepšuje kvalitu spánku; jeho vliv na množství spánku a poruchy je však třeba dále zkoumat.

Full-text