Úvod a metodika

Úvod a metodika
Vitamin D byl dosud rozsáhle studován pro svou roli v modulaci imunitního systému. Ztráta tolerance vůči vlastním antigenům je základem několika autoimunitních poruch, a zdá se, že tento mechanismus souvisí s nižšími hladinami vitamínu D. Neurologická autoimunitní porucha způsobená ztrátou tolerance v nervosvalovém spojení je známá jako Myasthenia Gravis (MG).

Studie si dala za cíl posoudit možnou korelaci mezi změněnými hladinami vitaminu D a onemocněním MG.

Tento systematický přehled všech vybraných studií porovnával hladiny vitaminu D u pacientů s MG a zdravých kontrol. Celkem 5 studií splnilo výběrová kritéria a bylo zařazeno do kvantitativní syntézy. Metaanalýza zahrnovala souhrnná data o velikosti populace 450 pacientů rovnoměrně rozdělených na 219 případů a 231 kontrol.

Výsledky a závěr

Výsledky ukázaly statisticky významný průměrný rozdíl mezi případy a kontrolami. Celkové průměrné hladiny vitaminu D u pacientů s MG byly o 4,69 ng/ml nižší než kontrolní hladiny (95%CI -6,17; -3,22). Po použití modelu náhodných účinků byl tento průměrný rozdíl odhadnut na -3,79 (95%CI -7,24 -0,33). Hodnota p byla nižší než 0,05.

Na základě současných dostupných dat jsou u pacientů s MG staticky významně nižší hladiny vitaminu D, a proto autoři studie doporučují, že by u pacientů s MG mohla být doporučena rutinní kontrola a její případná korekce.

PubMed

Fulltext zatím není dostupný