Úvod a metodika

Přestože je vitamin D známý jako esenciální mikronutrient během těhotenství, otázka ohledně optimální dávky k prevenci mateřsko-fetálních výsledků zůstává nejasná. Cílem studie bylo poskytnout systematický přehled a metaanalýzu dat z randomizovaných kontrolovaných studií ohledně dávky > 2000 IU/den vitaminu D ve srovnání s ⩽ 2000 IU/den; a ⩽ 2000 IU/den ve srovnání s placebem, na jejich účinky na výskyt preeklampsie, gestačního diabetu mellitu, předčasného porodu a rozdílech v porodní hmotnosti.

Za tímto účelem bylo provedeno systematické vyhledávání literatury ve vědeckých databázích s cílem vyhodnotit randomizované kontrolované studie o účincích perorálního vitaminu D > 2000 IU/den oproti ⩽ 2000 IU/den ; a ⩽ 2000 IU/den oproti placebu s ohledem na preeklampsii, gestační diabetes mellitus, předčasný porod a porodní hmotnost. Byl vypočten poměr rizika, průměrný rozdíl a 95% interval spolehlivosti.

Výsledky

Celkem bylo pro analýzu vybráno 27 randomizovaných kontrolovaných studií. Suplementace vitaminu D u matky > 2000 IU/den měla pozitivní vliv pouze na gestační diabetes mellitus (7 randomizovaných kontrolovaných studií; poměr rizika = 0,70, 95% interval spolehlivosti: 0,51-0,95, I2 = 0). Suplementace vitaminu D ⩽ 2000 IU/den snížila riziko preeklampsie (3 randomizované kontrolované studie; poměr rizika = 0,29, 95% interval spolehlivosti: 0,09-0,95, I2 = 0) bez významného rozdílu ve srovnání s > 2000 IU/ den (8 randomizovaných kontrolovaných studií; poměr rizika = 0,80, 95% interval spolehlivosti: 0,51-1,24, I2 = 31). Nebyl pozorován žádný rozdíl v riziku předčasného porodu a porodní hmotnosti po suplementaci vitaminem D.

Závěry

Suplementace vitaminem D > 2000 IU/den může být důležitá pro snížení rizika gestačního diabetu. Suplementace nižšími dávkami vitaminu D (⩽ 2000 IU/den) se zdála dostatečná ke snížení rizika preeklampsie.

PubMed

Fulltext