Američtí autoři nově publikovali aktualizovanou metaanalýzu randomizovaných, placebem kontrolovaných studií (RCT = randomised controlled trial) porovnávajících suplementaci vitaminu D oproti placebu u kriticky nemocných pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče (JIP).

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 11 RCT s celkovým počtem 2.187 pacientů (vitamin D dostalo n = 1.120 pacientů a placebo n = 1.067 pacientů).

Podání vitaminu D bylo spojeno s významným zkrácením trvání mechanické ventilace o 50 % (p = 0,04) a zkrácením pobytu na JIP o 40 % (p = 0,007) oproti placebu. Došlo také ke snížení rizika úmrtí o 15 %, avšak statisticky nevýznamně (p = 0,12). Nicméně, analýza podskupin ukázala, že parenterální podání vitaminu D u těchto pacientů významně snižuje riziko úmrtí o 46 % (p = 0,005).

Závěry: Suplementace vitaminu D kriticky nemocným zkracuje dobu trvání umělé ventilace a pobytu na JIP.

Full-text