Některé vědecké publikace naznačují, že nedostatek vitaminu D by mohl být spojen s vyšší úmrtností na život ohrožující stavy včetně rakoviny, kardiovaskulárních chorob a diabetes mellitus, které představují 60 – 70 % celkové úmrtnosti v zemích s vysokými příjmy.

Autoři této metaanalýzy, publikované v prestižním lékařském časopise JAMA, zkoumali riziko úmrtí z jakékoli příčiny (celková mortalita) u lidí, kteří se účastnily randomizovaných klinických studií testujících suplementaci vitaminem D.

Výsledky: Autoři identifikovali 18 randomizovaných kontrolovaných studií s celkem 57.311 účastníky. V průběhu průměrné délky sledování 5,7 roku došlo u nich k 4.747 úmrtím z jakékoli příčiny. Denní dávka podávaného vitaminu D se pohybovala od 300 do 2.000 IU. Průměrná denní dávka vitamínu D byla 528 IU. V 9 studiích byl mezi intervenční skupinou (s vitaminem D) a kontrolní skupinou (bez vitaminu D) 1,4 – 5,2násobný rozdíl v sérové hladině vitaminu D. Relativní riziko úmrtí z jakékoli příčiny bylo o 7 % nižší u skupiny lidí užívajících vitamin D. Na snížení rizika nemělo vliv, zda účastníci užívali zároveň i vápník.

Závěry: Podávání vitaminu D je spojeno se snížením celkové úmrtnosti o 7 %. Je potřeba prozkoumat vztah mezi výchozí hladinou vitaminu D, podávanou dávkou vitaminu D a celkovou úmrtností.

Pubmed

Full-text