Nedostatek vitaminu D je spojen s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO) . Cílem autorů této nové publikace v European Heart Journal, časopise Evropské kardiologické společnosti, bylo zjistit, zda existuje nelineární souvislost mezi sérovou ​​koncentrací vitaminu D a s rizikem KVO.

Rozsáhlá nelineární analýza byla provedena z dat v britské UK Biobank a zahrnovala 44.519 případů s KVO a 251.269 zdravých osob jako kontrolní skupinu. Autoři odhadli potenciální snížení výskytu KVO, které lze připsat korekci nízkého stavu vitaminu D.

Výsledky: Mezi geneticky predikovanou sérovou hladinou vitaminu D a rizikem KVO byla asociace ve tvaru písmene L, kde riziko KVO zpočátku prudce klesalo se zvyšujícími se koncentracemi vitaminu D a ustálilo se kolem 50 nmol/l (nelineární p = 0,007). Podobná souvislost byla pozorována pro systolický (nelineární p = 0,03) a diastolický (nelineární p = 0,07) krevní tlak. Korekce sérové ​​hladiny vitaminu D pod 50 nmol/l by podle předpovědi měla za následek 4,4 % snížení incidence KVO.

Závěry: Nedostatek vitaminu D může zvýšit riziko KVO. Výskyt KVO by mohl být snížen celopopulační korekcí nízkého stavu vitaminu D.

Abstrakt