Zánět střevní sliznice a aktivace imunitní reakce se podílejí na vzniku syndromu dráždivého tračníku (IBS). Příznaky IBS jsou navíc spojeny s významně vyšším výskytem psychické nepohody, která sama o sobě vede ke zhoršení kvality života (QoL).

Do této dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické studie bylo zařazeno celkem 90 pacientů s IBS. Účastníci byli náhodně rozděleni k perorálnímu užívání buď 50.000 IU vitaminu D3, nebo placeba, a to jednou za 14 dní po dobu 6 měsíců. Pacienti uváděli výskyt příznaků IBS na začátku studie a pak jednou měsíčně. pomocí dotazníků hodnocení závažnosti IBS (IBSSS) a dotazníku na kvalitu života specificky upraveného pro pacienty s IBS (IBS-QoL).

Výsledky: Během 6měsíčního intervenčního období bylo u pacientů užívajících vitamin D3 pozorováno významně větší zlepšení symptomů IBS, jako jsou bolesti břicha a distenze, plynatost, kručení v břiše a celkové gastrointestinální (zažívací) potíže ve srovnání se skupinou užívající placebo.

Po 6 měsících se skóre IBSSS a IBS-QoL ve skupině pacientů užívající vitamin D3 se významně zlepšily ve srovnání s pacienty ve skupině s placebem (p<0,001).

Závěry: Vitamin D se jeví jako účinná a bezpečná volba ke zlepšení kvality života a příznaků IBS (syndrom dráždivého tračníku, irritable bowel syndrome)

Pubmed