Úvod

Léčba statiny patří ke standardní léčbě a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Má však svá rizika. Téměř 7–29 % pacientů léčených statiny si stěžuje na svalovou únavu, křeče a/nebo bolest (svalové symptomy spojené se statiny (SAMS). V posledních letech však byla zdůrazňována zajímavá role vitaminu D při udržování zdraví svalové tkáně. Navíc se ukazuje, že hypovitaminóza D je velmi rozšířená a může být reverzibilním rizikovým faktorem pro výskyt SAMS.

Metodika

Ke zjištění tohoto možného vlivu byla provedena kontrolovaná intervenční studie, kde byli pacienti se SAMS a současně hypovitaminózou D léčeni vitaminem D po dobu 6 měsíců. Intenzita SAMS a její vliv na kvalitu života byly v průběhu sledování hodnoceny dotazníkovým šetřením. Kontrolní subjekty (pouze se SAMS) vitamin D nedostávali.

Výsledky

Hladiny vitaminu D v krvi dosáhly 261 % výchozích hodnot. Intenzita bolesti se snížila o 63 % a zlepšily se všechny ukazatele kvality života podle dotazníkového šetření. Při vícenásobné regresní analýze bylo zjištěno, že asociace mezi bolestí a vitaminem D je nezávislá. V podskupině s opětovnou provokací 75 % úspěšně tolerovalo statiny vysoké intenzity. Sledované parametry se u kontrolních subjektů nezměnily.

Závěry

Podle zjištění studie je míra zvýšení koncentrace vitaminu D přímo úměrná zlepšení SAMS.

PubMed