Cílem této studie bylo zjistit, zda suplementace vitaminu D buď během roku předcházejícího diagnóze COVID-19, nebo až po diagnóze COVID-19, zvyšuje šanci na přežití u hospitalizovaných starších pacientů s COVID-19.

Do této studie francouzských autorů bylo zahrnuto 77 po sobě jdoucích pacientů hospitalizovaných pro COVID-19 na geriatrické klinice. Pacienti byli rozděleni do tří skupin.

První skupina (29 pacientů) dostávala pravidelně vitamin D v roce předcházejícím diagnóze COVID-19 formou perorální suplementace 50.000 IU vitaminu D3 jednou měsíčně, nebo 80.000 IU – 100.000 IU vitaminu D3 perorálně jednou za 2-3 měsíce. Žádný pacient této skupiny nedostával injekční intramuskulární vitamin D3 ani neužíval vitamin D2. Tito pacienti také nedostali žádný vitamin D po stanovení diagnózy COVID-19.

Druhá skupina (16 pacientů) dostala vitamin D do několika hodin po diagnóze COVID-19, a to formou jednorázové perorální dávky 80.000 IU vitaminu D3. Před stanovením diagnózy tito účastníci v posledním roce vitamin D neužívali.

Třetí skupina (32 pacientů) byla srovnávací (kontrolní) – tito pacienti s COVID-19 neužívali žádný vitamin D ani v přechozím roce, ani po určení diagnózy COVID-19.

Hlavním sledovaným parametrem byla 14ti denní celková mortalita (úmrtnost).

Výsledky: Zařazeno bylo 77 pacientů ve věku 78-100 let (průměrný věk 88 let), z nichž bylo 49 % žen. Pacienti byli rozdělení do tří skupin.

V první skupině přežilo 14. den od diagnózy COVID.19 až 93,1 % účastníků. Ve druhé skupině přežilo pouze 81,2 % pacientů (p = 0,33) a ve třetí skupině jen 68,7 % (p = 0,02).

Oproti třetí skupině bez suplementace vitaminu D tedy v první skupině poklesla mortalita o 93 % (p = 0,017). Tito pacienti měli rovněž lehčí průběh onemocnění.

Ve druhé skupině sice poklesla mortalita oproti kontrolní skupině o 63 % (p = 0,28) oproti kontrolní skupině, tento pokles však nedosáhl statistické významnosti.

Závěry: Preventivní pravidelné perorální užívání vitaminu D3 v bolusových dávkách 50.000-100.000 IU je spojeno s méně závažným průběhem COVID-19 a lepším přežitím u starších osob. Suplementace vitaminu D3 může představovat účinnou, dostupnou a dobře tolerovanou doplňkovou léčbu COVIDu-19.

Full-text