Nedostatek vitamínu D souvisí s výskytem sepse a úmrtnosti na JIP (jednotka intenzivní péče). Cílem této studie bylo zjistit, zda je ARDS (syndrom akutní dechové tísně) spojen s nedostatkem vitamínu D, a zda nedostatek vitamínu D v experimentálních modelech ARDS ovlivňuje jeho závažnost.

Do studie bylo zařazeno 52 pacientů s ARDS (hladina vitamínu D se měřila při vstupu do studie), 57 pacientů s rizikem ARDS, kteří podstoupili ezofagektomii (zákrok, o kterém je známo, že zvyšuje riziko ARDS), a 8 pacientů, kteří podstoupili stejný zákrok, ale byli ještě před vstupem do studie léčeni vitaminem D (hladiny vitaminu D měřené před zákrokem).

Výsledky: Nedostatek vitaminu D (plazmatické hladiny <50 nmol/l) byl přítomen u všech pacientů s ARDS a také u naprosté většiny pacientů s rizikem rozvoje ARDS po ezofagektomii (96 %), měli však o něco vyšší hladiny vitaminu D než pacientů, u nichž se ARDS vyvinul. Obě tyto skupiny pacientů měly významně nižší hladiny vitaminu D než zdravá kontrolní skupina.

V experimentální části studie na myším modelu vedl nedostatek vitaminu D k vystupňovanému alveolárnímu zánětu a poškození epitelu. In vitro má vitamin D trofické účinky na lidské alveolární epiteliální buňky. V klinickém prostředí pak farmakologické doplnění vitamínu D před ezofagektomií snížilo in vivo pozorované změny alveolárního kapilárního poškození u pacientů s nedostatkem vitaminu D.

Závěry: Nedostatek vitamínu D je běžný u pacientů s ARDS. Zdá se, že nedostatek vitamínu D přispívá k rozvoji tohoto syndromu. Měly by proto připravit doporučení pro úpravu nedostatku vitaminu D u pacientů s rizikem ARDS.

Pubmed

Full-text