Cílem této meta-analýzy klinických studií bylo posoudit celkový účinek suplementace vitamínu D na riziko akutních infekcí dýchacích cest. Zařazeny byly pouze randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studie, ve kterých se podával vitamín D3 nebo D2, a pokud sběr údajů o výskytu akutních infekcí dýchacích byl součástí protokolu studie jako jeden z parametrů účinnosti suplementace vitaminu D.

Výsledky: Bylo identifikováno 25 randomizovaných kontrolovaných studií s celkem 11.321 účastníky ve věku 0 – 95 let. Doplnění vitamínu D snížilo riziko akutní infekce dýchacích cest u všech účastníků o 12 % (p<0,001). V analýze podskupin se tyto účinky pozorovaly u osob, které dostávaly denní nebo týdenní dávky vitamínu D, ale nikoli u těch, které dostávaly jednu nebo více bolusových dávek. Mezi účastníky, kteří dostávali denní nebo týdenní dávky vitamínu D byly ochranné účinky výraznější u osob s výchozími hladinami vitamínu D <25 nmol/l, než u těch s vyššími výchozími koncentracemi. Soubor důkazů v této meta-analýze byl hodnocen jako vysoce kvalitní.

Závěry: Užívání vitamínu D bylo bezpečné a celkově chránilo před akutní infekcí dýchacích cest. Největší přínos měli pacienti s nedostatkem vitamínu D.

Pubmed

Ful-text