Autoři této publikace zkoumali souvislost mezi koncentrací vitaminu D a perzistentní infekcí vysoce rizikovými kmeny lidského papilomaviru (hrHPV). Přetrvávající infekce těmito kmeny HPV je totiž přítomná téměř ve všech případech karcinomu děložního čípku.

Autoři sledovali 72 žen ve věku 30-50 let s přetrvávající infekcí děložního čípku hrHPV. Celkem se zachytilo 116 typově specifických infekcí. V séru těchto žen se měřily hladiny 5 biomarkerů vitaminu D: 25(OH)D, 1,25(OH)2D, 24,25(OH)2D, volný vitamin D a vitamin D vázající protein (DBP). Délka infekce hrHPV (perzistentní versus přechodné/sporadické) byly stanoveny pomocí cervikovaginálních výtěrů odebíraných každý měsíc po dobu 6 měsíců. Analýzy citlivosti se omezily z 19 na 14 hrHPV kmenů používaných při screeningu rakoviny děložního čípku.

Výsledky: V primárních analýzách byly pozorovány nevýznamné pozitivní asociace s perzistentní infekcí hrHPV. Souvislost byla silnější při omezení na 14 kmenů hrHPV.

Závěry: Sérový vitamin D měřený několika biomarkery vykazoval pozitivní asociaci s krátkodobou perzistencí hrHPV. Tyto asociace byly statisticky významné při omezení na 14 klinicky relevantních kmenů hrHPV.

Full-text