Zdravotní iniciativa žen na Novém Zélandu v roce 2011 rozvířila „vědecké vody“ s požadavkem na zjištění zdravotního dopadu užívání vitaminu D v kombinaci s vápníkem, který se týkal „všeho“ kromě vlivu na kosterní tkáň.

Sedmiletá, placebem kontrolovaná studie zahrnula užívání 1 gramu vápníku v kombinaci se 400 IU vitaminu D (CaD) denně u 36 282 postmenopausálních žen a zaměřila se na hodnocení vlivu na celkový počet rakovinných onemocnění, rakoviny prsu, kolorektálního karcinomu, zlomenin a celkové úmrtnosti.

Celkem 15 646 ženám, které na začátku studie neužívaly CaD, a byl ve studii podáván CaD, byl prokázáno významné snížení rizika rakovinného onemocnění a konkrétně i u rakoviny prsu (o 14-20 %) a snížení rizika kolorektálního karcinomu o 17 %.

Autoři zmiňují, že neskeletální dopady CaD mohou být důležitější než účinky, které souvisí se snížením zlomenin v této skupině pacientů.

Pubmed

Fulltext