Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie je první, která potvrdila vysokou účinnost dlouhodobého podávání vysokých dávek vitaminu D na vymizení dysplázií (prekanceróz) na děložním čípku (cervikální intraepiteliální neoplázie (CIN I)).

Padesát osm žen (věk průměrně 37-38 let) s diagnostikovanou cervikální dysplazií typu CIN I na základě cytologie cervikálního stěru, kolposkopie, biopsie a histologie bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Jedna skupina žen užívala 50.000 IU vitaminu D3 (n=29) nebo placebo (n=29) každé 2 týdny po dobu 6 měsíců. Vzorky krve byly odebrány na začátku a na konci studie.

Výsledky: Po 6 měsících podávání vitaminu D3 došlo ve skupině pacientek léčených vitaminem D3 k vymizení dysplazie typu CIN I na děložnímu čípku u 84,6 % žen, zatímco u pacientek užívajících placebo k tomu došlo pouze u 53,8 % žen (p=0,01). Navíc u jedné pacientky z placebové větve došlo ke zhoršení (progresi) nálezu z CIN I na CIN II. Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky léčby ani při podávání placeba.

Dlouhodobé užívání vitamínu D3 zvýšilo hladinu vitaminu D v séru o 30,75 nmol/l, zatímco u žen užívajících placebo se koncentrace vitaminu D3 nezměnila (p<0,001).

Navíc příjem vitamínu D3 vedl k významnému snížení hladiny inzulínu v séru o -5,3 μIU/ml (p<0,001), HOMA-IR a HOMA-B.

Závěry: Terapie žen s CIN I podáváním vitaminu D3 (100.000 IU měsíčně) po dobu 6 měsíců navozuje regresi 85 % těchto prekanceróz a navíc má příznivé účinky na mnoho markerů metabolismu glukózy (pokles hladiny inzulínu, HOMA-IR a HOMA-B) a markerů zánětu a oxidativního stresu ( vzestup plazmatické hladiny oxidu dusnatého (NO) a pod.).

Pubmed

Full-text