Cílem studie bylo vyhodnotit souvislost mezi koncentrací vitaminu D v krvi a následným rizikem celkového a místně specifického karcinomu ve velké kohortové studii.

Design studie: 140.420 lidem v Japonsku ve věku 40-69 let změřili jejich hladinu vitaminu D a sledovali u nich výskyt rakoviny po dobu téměř 20 let (od roku 1990 do roku 2009). Účastníci studie byli rozděleni podle jejich hladiny vitaminu D do čtyř podskupin.

Výsledky: Koncentrace vitaminu D v plazmě byla nepřímo úměrná riziku jakéhokoliv karcinomu. Riziko rakoviny ve srovnání s první čtvrtinou účastníků (s nejnižší hladinou vitaminu D) bylo o 19 % nižší ve druhé, o 25 % nižší ve třetí a o 22 % nižší ve čtvrté skupině (s nejvyššími hladinami vitaminu D).

Mezi nálezy rakoviny na specifických místech byla nalezena souvislost u rakoviny jater, a to nižší riziko o 30 % ve druhé, o 35 % ve třetí a o 65 % ve čtvrté skupině oproti první skupině s nejnižšími hladinami vitaminu D.

Závěry: V této rozsáhlé prospektivní studii byla vyšší koncentrace vitaminu D spojena s nižším rizikem jakékoliv rakoviny. Tato zjištění podporují hypotézu, že vitamin D má na mnoha místech v těle ochranný účinek proti rakovině.

Pubmed

Full-text