Pacienti s terminálním onemocněním ledvin (ESRD) podstupující hemodialýzu mají zvýšené riziko rozvoje demence, potenciálně spojené s vysokou prevalencí nedostatku vitaminu D v této populaci, což může přispívat ke kognitivnímu poškození.

V této nově publikované komparativní kohortové studii se autoři snažili posoudit vliv suplementace vitaminu D na výskyt demence u pacientů s terminálním onemocněním ledvin (ESRD) podstupujících hemodialýzu. Celkem bylo zahrnuto 1.424 pacientů, kteří byli rozděleni do dvou skupin: na ty, kteří dostávali vitamin D v dávce ≥ 2.800 IU týdně, a na ty, kteří žádnou suplementaci nedostávali. Hlavním sledovaným ukazatelem byl výskyt demence.

Výsledky: Riziko vzniku demence u pacientů na suplementaci vitaminu D oproti žádné suplementaci bylo o 66 % nižší (p<0,0001), což prokazuje významné snížení rizika demence spojené se suplementací vitaminu D. Porovnání dávek vitaminu D snížení rizika demence odhalilo, že vyšší dávky vitaminu D snižují riziko demence více.

Konkrétně u pacientů užívajících vitamin D v dávce 2.800 IU-4.200 IU týdně bylo snížení rizika demence o 49 %, u pacientů užívajících vitamin D v dávce 4.200 IU-14.000 IU týdně bylo snížení rizika demence o 51 %, u pacientů užívajících vitamin D v dávce 14.000 IU-40.000 IU týdně bylo snížení rizika demence o 57 % a konečně u pacientů užívajících vitamin D v dávce nad 40.000 IU týdně bylo snížení rizika demence o 59 % (p pro trend <0,0001).

Závěry: Suplementace vitaminu D v dávkách ≥ 2,800 IU týdně významně snižuje riziko demence u pacientů s terminálním onemocněním ledvin (ESRD) podstupujících hemodialýzu. Vyšší dávky suplementace korelovaly s větším snížením rizika demence. Tato zjištění podtrhují potenciál suplementace vitaminem D jako preventivního přístupu pro kognitivní poruchy u této vysoce rizikové populace.

Full-text