Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie testovala vliv podávání vitaminu D na snížení výskytu sezónní chřipky u 334 dětí školního věku. V zimním období od září do března děti užívali 1.200 IU vitaminu D3 jednou denně nebo placebo.

Výsledky: Chřipka typu A se objevila u 18 dětí z 167 (10,8%) ve skupině s vitaminem D a u 31 dětí z 167 (18,6%) ve skupině s placebem – rozdíl činil 42% a byl statisticky významný.

Navíc dětem s předchozí diagnózou bronchiálního astmatu snížilo podávání vitaminu D výskyt záchvatů astmatu jako následku onemocnění chřipkou až o 83 %.

Závěr: Tato studie prokázala, že preventivní podávání vitaminu D významně snižuje výskyt infekce virem chřipky u dětí školního věku a výskyt astmatických záchvatů u dětí s astmatem.

Pubmed

Fulltext