Randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie si dala za úkol vyhodnotit vztah mezi podáváním 1200 IU vitaminu D denně a výskytem sezónní chřipky u školních dětí.

Vyšší výskyt chřipky byl pozorován ve skupině dětí s placebem oproti těm léčených vitaminem D obzvláště v zimních měsících.

Pubmed

Fulltext