Randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie ukázala, že podávání vitamínu D v dávce 1200 IU denně po dobu jednoho roku snižuje symptomy Parkinsonovy choroby.  Léčeno bylo celkem 56 pacientů proti 58 kontrolám.