Úvod

Studie si dala za cíl vyhodnotit účinky dlouhodobé suplementace vitaminem D na metabolický profil pacientů středního až vyššího věku s diabetem 2. typu (T2D). K tomuto účelu byla provedena randomizovaná kontrolovaná studie u pacientů s T2D ve věku 50–70 let.

Metodika

Celkem 270 pacientů bylo randomizováno, 135 bylo přiděleno do skupiny vitaminu D a 135 do kontrolní skupiny. Účastníci ve skupině s vitaminem D dostávali perorálně vitamin D3 (800 IU/den) po dobu 30 měsíců.

Sérové 25(OH)D a metabolické parametry byly měřeny na začátku a po 6, 12, 18 a 30 měsících intervence. Po 30 měsících skupina s vitaminem D vykázala větší zvýšení sérového 25(OH)D než kontrolní skupina (12,39 ± 6,99 vs 5,35 ± 5,29 ng/ml, P < 0,001).

Byly hodnoceny změny v hladinách inzulinu a glykémie nalačno, HOMA-IR, cholesterolu, citlivého C-reaktivního proteinu (hs-CRP) a kyseliny močové mezi jednotlivými skupinami (všechny P < 0,05).

Výsledky a závěry

Významné změny byly popsány v hladinách kyselině močové, glykémie nalačno a triglyceridů mezi skupinou s vitaminem D a kontrolou. Tato zjištění naznačují, že dlouhodobá suplementace vitaminem D významně snížila hladinu inzulinu nalačno, HOMA-IR a sérové koncentrace HDL-C, hs-CRP a kyseliny močové u pacientů středního a vyššího věku s T2D.

PubMed

Fulltext