Vědci se dlouhodobě zajímají o vliv vitaminu D na prevenci srdečních a metabolických onemocnění. Autoři této nové publikace prohledali výsledky mnoha klinických studií, které hodnotily účinek suplementace vitaminu D na srdeční a metabolické rizikové faktory u starší populace.

Výsledky: Literární rešerše identifikovala 4.409 studií, z nichž 12 splňovalo kritéria pro zařazení do tohoto přehledu. Výsledky metaanalýzy ukázaly významné snížení celkového cholesterolu a triglyceridů u pacientů, kteří užívali vitamin D ve srovnání s placebem. Analýzy podskupin ukázaly, že snížení hladiny triglyceridů u pacientů s diabetem a nedostatkem vitaminu D bylo statisticky významné. Již krátkodobé podávání vitaminu D (≤ 6 měsíců) navíc působí nižší hladinu triglyceridů a inzulinu ve srovnání s delší dobou trvání (> 6 měsíců).

Závěry: Výsledky klinických studií naznačují, že podávaní vitaminu D by mohlo zlepšit koncentraci inzulínu a dyslipidémii u starší populace.

Full-text