V randomizované studii Vitamin D and Omega-3 Trial (VITAL) prokázala suplementace vitaminem D (cholekalciferol) v dávce 2000 IU denně snížené riziko několika zdravotních parametrů u pacientů s normální váhou, ale ne u těch se zvýšenou tělesnou hmotností. Studie nebyla schopna určit, zda hmotnost ovlivňuje dopady suplementace. Cílem této studie bylo proto prozkoumat, zda základní index tělesné hmotnosti (BMI) modifikuje metabolismus vitaminu D a odpověď organismu na jeho suplementaci.

Metodika

VITAL je dokončená randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie v primární prevenci rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. V této kohortové studii byla provedena analýza u podskupiny účastníků VITAL, kteří poskytli vzorek krve na začátku a u podskupiny s opakovaným vzorkem po 2 letech sledování mezi 1. červencem 2010 do 10. listopadu 2018. Analýza dat pro tuto studii byla provedena během roku 2021.

Byly hodnoceny výsledky léčby suplementace vitaminu D 2000 IU denně proti placebu spojené s klinickými a novými biomarkery souvisejícími s vitaminem D podle kategorie BMI upravené o další faktory související se stavem vitaminu D.

Výsledky

Na začátku bylo analyzováno celkem 16 515 účastníků (průměrný [SD] věk, 67,7 [7,0] let; 8 371 žen [50,7 %]; 12 420 nehispánských bílých [76,9 %]), včetně 2 742 s následným sledováním krevních vzorků. Před randomizací byly celkové hladiny 25-OHD v séru postupně nižší ve vyšších kategoriích BMI (upravený průměr [SE]: podváha, 32,3 [0,7] ng/ml; normální hmotnost, 32,3 [0,1] ng/ml; nadváha, 30,5 [0,1] ng/ml, třída obezity I, 29,0 [0,2] ng/ml a třída obezity II, 28,0 [0,2] ng/ml, P < 0,001 pro lineární trend). Podobně výchozí hladiny 25-OHD3, FVD, BioD, VDBP, albuminu a vápníku byly nižší s vyšším BMI, zatímco hladina PTH byla vyšší (všechny P < 0,001 pro lineární trend).

Ve srovnání s placebem byla suplementace vitaminem D spojena se zvýšením celkových hladin 25-OHD, 25-OHD3, FVD a BioD ve srovnání s placebem po 2 letech sledování, ale zvýšení bylo významně nižší u vyšších kategorií BMI (všechny interakce účinku léčby P < 0,001). Suplementace podstatně nezměnila hladiny VDBP, albuminu, PTH nebo vápníku.

Závěr

V této randomizované kohortové studii zvýšila suplementace vitaminem D sérové biomarkery související s vitaminem D, přičemž u účastníků s nadváhou nebo obezitou na začátku studie byla pozorována minimální odpověď. Longitudinální zjištění naznačují, že BMI může být spojeno s modifikovanou odpovědí na suplementaci vitaminu D a může částečně vysvětlit pozorované snížené výsledky suplementace u různých zdravotních proměnných u jedinců s vyšším BMI.

PubMed

Fulltext