Úvod a cíl studie

Studie VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial) ukázala, že účinky náhodného podávání vitaminu D (cholekalciferolu) v dávce 2000 IU/den snižují rizika zdravotních následků u účastníků s normální, ne však zvýšenou tělesnou hmotností. Nebylo jasné, zda hmotnost měla nějakou souvislost s výsledky suplementace vitaminu D. Cílem této studie bylo zjistit, zda výchozí index tělesné hmotnosti (BMI) a metabolismus je upraven vitaminem D a zdali je tam souvislost.

Zpracování dat

Studie VITAL byla již dokončená randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie primární prevence rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. V této kohortové studii byla provedena analýza u podskupiny účastníků, kteří poskytli vzorek krve na začátku studie, a u podskupiny s opakovaným vzorkováním po dvou 2 sledování. Studie VITAL probíhala od července 2010 do listopadu 2018 a analýza dat této studie byla provedena od srpna do listopadu 2021.

Celá řada faktorů a biomarkerů byla sledována a zanalyzována, od sérových hladin celkového 25-hydroxyvitaminu D (25-OHD), 25-OHD3, volného vitaminu D (FVD), biologicky dostupného vitaminu D (BioD), vitamin D-vázajícího proteinu (VDBP), albuminu, parathormonu (PTH) a vápníku.

Výsledky

Celkem 16 515 účastníků (průměrný věk [SD] 67,7 let [7,0] ; 8371 žen [50,7 %]; 12420 bělochů nehispánského původu [76,9 %]) bylo analyzováno na počátku, z toho 2742 s následným vzorkováním krve. Před randomizací byly sérové hladiny celkového 25-OHD nižší v závislosti na stupni kategorie BMI (upravený průměr [SE]: podváha, 32,3 [0,7] ng/ml; normální hmotnost, 32,3 [0,1] ng/ml; nadváha, 30,5 [0,1] ng/ml; obezita třídy I, 29,0 [0,2] ng/ml; a obezita třídy II, 28,0 [0,2] ng/ml; P < .001 pro lineární trend).

Podobná distribuce hodnot vycházela u 25-OHD3, FVD, BioD, VDBP, albuminu a vápníku nižší s vyšším BMI, zatímco hladina PTH byla vyšší (vše P < .001 pro lineární trend). Ve srovnání s placebem byla randomizace k vitaminu D spojena se zvýšením celkových hladin 25-OHD, 25-OHD3, FVD a BioD ve srovnání s placebem po 2 letech sledování, ale zvýšení bylo významně nižší u vyšších kategorií BMI (všechny interakce účinku léčby P < .001).

Závěry a význam

Tato randomizovaná kohortová studie popsala, že zvýšení suplementace vitaminem D souviselo s navýšením sérových biomarkerů, přičemž u účastníků s nadváhou nebo obezitou byla na počátku pozorována slabší reakce. Tato longitudinální zjištění naznačují, že BMI může souviset s upravenou reakcí na vitamin D. Vysvětluje tak snížené výsledky suplementace u různých zdravotních parametrů u jedinců s vyšším BMI.

PubMed

Fulltext