Úvodem

Nízké hladiny vitaminu D byly spojeny s poklesem kognitivních funkcí. Tato studie hodnotila suplementaci vitaminu D3 na možný kognitivní pokles. Studie zahrnula účastníky ve věku 60+ let (průměr[SD] = 70,9[5,8] let) bez kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny do dvou podstudií v randomizované studii VITAL s vitamínem D3 (2000 IU/den cholekalciferolu) a rybím olejem.

Metodika

Celkem 3 424 pacientů mělo kognitivní vyšetření po telefonu (8 neuropsychologických testů; sledování 2,8 roku) a 794 mělo osobní hodnocení (9 testů; sledování 2,0 roky). Primárním, předem specifikovaným výsledkem byl pokles globálního složeného skóre během 2 hodnocení (průměrné z-skóre všech testů) a výsledky byly metaanalyzovány.

Výsledky

Souhrnný průměrný rozdíl v roční míře kognitivního poklesu (MD) pro vitamin D3 oproti placebu byl 0,01 (95% CI – 0,01, 0,02; p = 0,39). Mezi černošskými účastníky (19 %) měli ti s vitamínem D3 oproti placebu lepší kognitivní výsledky (MD = 0,04, 95% CI 0,01, 0,08).

Závěr

Suplementace vitaminu D3 (2000 IU/den cholekalciferolu) nebyla spojena s kognitivním poklesem během 2–3 let u starších účastníků, ale může poskytnout mírné kognitivní výhody u starších dospělých černochů.

PubMed

Fulltext