Britští lékaři provedli randomizovanou, placebem kontrolovanou klinickou studii u 305 lidí ve věku 65 let nebo starších. Cílem studie bylo zhodnotit vliv denního užívání 4.000 IU (100 μg) vitaminu D3, 2.000 IU (50 μg) vitaminu D3 nebo placeba po dobu jednoho roku na hladinu vitaminu D v krvi.

Výsledky: Průměrné plazmatické hladiny 25(OH)D byly na začátku studie 50 nmol/l, což značí nedostatek vitaminu D. Po 12 měsících se hladina vitaminu D zvýšila u pacientů užívajících 4.000 IU vitaminu D denně na 137 nmol/l, u pacientů užívajících 2.000 IU vitaminu D denně na 102 nmol/l a u pacientů užívajících placebo se hladina vitaminu D zvýšila jen velmi nepatrně (53 nmol/l). Předem dané cílové hladiny 90 nmol/l dosáhlo 88 %, 70 % a 1 % pacientů v každé z těchto tří skupin.

Ani jedna dávka vitaminu D3 nebyla spojena s významnou odchylkou mimo normální rozmezí u parathormonu (PTH) nebo vápníku, což značí, že tato terapie je bezpečná.

Závěr:  V běžné klinické praxi by mohla být dávka 4.000 IU vitaminu D3 denně optimální pro dosažení takové hladiny vitaminu D, která pacientům přináší nejnižší riziko vzniku různých onemocnění, jak se již zjistilo v jiných klinických studiích.

PubMed

Full-text