Metaanalýza 283.537 pacientů hodnotící koncentrace 25(OH)D, příjem vitaminu D a riziko hypertenze zhodnotila závěry zhruba 2.500 dostupných článků. Toto široké review nalezlo na dávce závislou korelaci mezi nízkou koncentrací vitaminu D v plasmě a vzestupem rizikem hypertenze, nicméně přesnou asociaci potvrdit nemohlo z důvodu vysoké heterogenity údajů.