Tato klinická studie si dala za cíl zhodnotit symptomy poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) u dětí během a po podávání vitaminu D.

Do dvojitě zaslepené, randomizované klinické studie bylo zařazeno 96 dětí ve věku 2-18 let do skupiny s placebem anebo vitamínem D. Děti užívaly vitamin D (50 000 IU/týden) nebo placebo po dobu 6 týdnů. Pacienti, u kterých došlo ke změně dávkování methylfenidátu anebo dostaly jakákoli antikonvulziva a kortikosteroidy, byli z výzkumu vyloučeny. Symptomy ADHD byly diagnostikovány testem Conners parent rating scale (CPRS) na začátku a po intervenci. ADHD bylo rozděleno na podskupiny nepozornosti (IA), hyperaktivity/impulzivity (H/I) a kombinovaného typu (C). Sérová hladina vitaminu D byla hodnocena na začátku a po 8 týdnech v obou skupinách.

Výsledky: Rozdíly v CPRS a jeho podskupin nebyly na začátku významné (p>0,05). Skóre Conners IA bylo ve skupině vitaminu D sníženo (p<0,05; upraveno podle věku a výchozích hodnot). CPRS a všechna skóre se po intervenci u pacientů s nedostatečnou hladinou vitaminu D ve srovnání s placebem výrazně snížila (p<0,05).

Závěry: Vitamin D zlepšil symptomy ADHD s účinkem na příznaky nepozornosti. Navíc se symptomy u všech podskupin výrazně zlepšily u pacientů s nedostatečnou hladinou vitaminu D. Podávání vitamínu D u dětí s ADHD by mohlo být zvažováno díky širokým účinkům látky v organismu.

PubMed

Fulltext