Ačkoliv jsou imunomodulační účinky vitaminu D již známy, není zatím prozkoumáno, zda při perorálním podávání vitaminu D dochází k modulaci akutního zánětu.

Metody: Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované intervenční studii bylo 20 zdravých dospělých randomizováno do skupiny s placebem nebo vysokou dávku vitaminu D 3 (cholekalciferol) jednu hodinu po experimentálním ozáření ultrafialovým zářením až do vyvolání zčervenání kůže (erytematózní dávka).

Výsledky: Ve srovnání s placebem účastníci, kteří po ozáření užili perorálně 200.000 IU vitaminu D3 vykazovali statisticky významně sníženou expresi prozánětlivých mediátorů TNF-α (tumor nekrotizující faktor alfa) a iNOS (indukovatelná syntáza oxidu dusnatého) ve vzorcích kožní biopsie 48 hodin po experimentálním spálení sluncem.

Účastníci s významně vyššími sérovými hladinami vitaminu D3 po léčbě vykazovali statisticky významně zvýšenou kožní expresi protizánětlivého mediátoru arginázy-1 a trvalé snížení zarudnutí kůže.

Závěry: Vitamin D hraje úlohu při udržování homeostázy kůže, kde po ozáření UV paprsky účinkuje protizánětlivě.

Full-text