Tato prospektivní kohortová studie zahrnovala vzorek 19.500 dospělých s hypertenzí, kteří se zúčastnili National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) v letech 2001 až 2018.

Výsledky: Tato prospektivní kohortová studie ukázala, že nižší koncentrace vitaminu D v séru je spojena se zvýšeným rizikem úmrtí z jakékoliv příčiny (celková mortalita) u jedinců s hypertenzí. Pacienti s nedostatkem vitaminu D s koncentracemi vitaminu D mezi 25,0 a 49,9 nmol/l měli úmrtnost vyšší o 71 %, pacienti s hladinou vitaminu D méně než 25,0 nmol/l měli mortalitu vyšší o 97 % vyšší než pacienti s hladinou vitaminu D nad 75 nmol/l.

Hypertonici, kteří užívali vitamin D, měli nižší riziko celkové mortality, ale ne riziko úmrtnosti na KVO (kardiovaskulární onemocnění). Analýza podskupin dále odhalila, že suplementace vitaminem D byla spojená se snížením celkové mortality u pacientů bez diabetu o 35 % a u pacientů bez KVO o 25 %. Dále autoři pozorovali snížení úmrtnosti na KVO (kardiovaskulární mortalita) u pacientů bez diabetu o 37 % a bez KVO o 39 %. Suplementace vyššími dávkami vitaminu D byla také spojena s výraznějším snížením celkové mortality u hypertoniků.

Závěry: Tato studie prokázala významnou souvislost mezi nízkou sérovou koncentrací vitaminu D a zvýšenou celkovou mortalitou u dospělých hypertoniků. Dále studie zjistila, že suplementace vitaminu D měla silnou a významně pozitivní korelaci se snížením celkové i kardiovaskulární mortality u hypertoniků bez diabetu nebo KVO. Tato pozitivní korelace naznačuje, že suplementace vitaminem D by mohla být potenciálně účinnou strategií ke snížení rizika úmrtnosti u této specifické skupiny pacientů.

Full-text