Předchozí studie uváděly souvislost mezi nedostatkem vitaminu D u matky a preeklampsií. Nicméně účinnost suplementace vitaminu D a výskytu preeklampsie zůstávala nejasná. Cílem této studie bylo proto zhodnotit vliv suplementace cholekalciferolu (vitaminu D3) jak na výskyt preeklampsie, tak i na výskyt souvisejícícho těhotenských a porodních komplikací u primigravid (žen poprvé těhotných).

Metody: Ve čtrnácti zdravotnických zařízeních pro prenatální péči byla provedena jednoduše zaslepená klinická studie. Celkem 1 300 primigravidních žen do 16. týdne těhotenství bylo randomizováno v poměru 1:1 buď do skupiny suplementované vitaminem D3 nebo do kontrolní skupiny bez suplementace vitaminu D. Každá těhotná žena v suplementované skupině dostávala perorálně jednou měsíčně 60 000 IU vitaminu D3 po dobu 6 měsíců.

Výsledky: Střední věk těhotných byl 21 let (14–40), zatímco medián gestačního věku byl 15 týdnů (5,4–29,0). Ve skupině léčené vitaminem D bylo zaznamenáno významné snížení rizika preeklampsie o 64 % (p = 0,001), předčasného porodu o 50 % (p = 0,002) pro nízkou porodní hmotnost o 57 % (p < 0,001) a císařského řezu o 37 % (p < 0,001). Skóre Apgarové v 5. minutě (p = 0,021) a velikost novorozence byly rovněž signifikantně vyšší u suplementované skupiny (p = 0,005).

Závěry: Měsíční dávka 60 000 IU vitaminu D3 zahájená v časném těhotenství, významně snížila výskyt preeklampsie a dalších těhotenskch a fetálních komplikací.

Full-text