Ischemická choroba srdeční (ICHS) a cévní mozková příhoda (CMP) jsou hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Riziko těchto příhod se zvyšuje s věkem a jsou častější u mužů než u žen.

Observační studie konzistentně prokázaly souvislost mezi hladinami vitaminu D a rizikem kardiovaskulárních onemocnění, ale randomizované kontrolované studie zatím nenalezly žádný důkaz, že suplementace vitaminu D zabraňuje kardiovaskulárním příhodám. Z tohoto důvodu byla v Austrálii provedena studie D-Health, do které bylo v letech 2014 až 2020 a zařazeno 21.315 osob ve věku 60–84 let, kteří v průběhu trvání studie užívali perorálně buď 60.000 IU vitaminu D (10.662 účastníků) nebo placebo (10.653 účastníků) vždy na začátku každého kalendářního měsíce. Průměrná délka léčby byla 5 let a více než 80 % účastníků uvedlo, že užívalo alespoň 80 % tablet ve studii.

Výsledky: Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii, během které prodělalo 1.336 účastníků velkou kardiovaskulární příhodu (6,6 % ve skupině s placebem a 6 % ve skupině s vitaminem D). Četnost závažných kardiovaskulárních příhod byla o 9 % nižší ve skupině léčené vitaminem D ve srovnání se skupinou s placebem. Výskyt srdečního infarktu byl o 19 % nižší a četnost koronární revaskularizace o 11 % nižší ve skupině léčené vitaminem D.

U těch, kteří na začátku studie užívali statiny nebo jiné kardiovaskulární léky, existovaly určité náznaky výraznějšího účinku po přidání vitaminu D, avšak tyto nebyly statisticky významné.

Závěry: Suplementace vitaminem D v dávce 60.000 IU jednou měsíčně může snížit riziko závažných kardiovaskulárních příhod. Tento ochranný účinek by mohl být výraznější u těch, kteří na začátku užívali statiny nebo jiné kardiovaskulární léky.

Full-text