Cíl studie

Cílem této metaanalýzy bylo systematicky prozkoumat a vyhodnotit, zda podávání vitaminu D snižuje hladinu celkového cholesterolu (TC), LDL cholesterolu (LDL-C), HDL cholesterolu (HDL-C) a triglyceridů (TG) v krvi u prediabetických jedinců.

Metodika

V databázích Pubmed, Web of Science, Cochrane Library, Embase, CNKI a WANFANG byly vyhledány studie zveřejněné před 13. únorem 2022 a celkem bylo podle zařazovacích kritérií zahrnuto 5 článků.

Výsledky

Výsledky ukázaly, že intervence vitaminu D vedla k významnému snížení TG ve srovnání s kontrolou nebo placebem (-0,42 [-0,59, -0,25], P < 0,001). Analýzy podskupin ukázaly, že tento účinek byl zvláště významný mezi studiemi, které zahrnovaly obézní subjekty (-0,46 [-0,65, -0,28], P < 0,001), studie, které zahrnovaly obě pohlaví (-0,56 [-0,78, -0,34], P < 0,001) a studie s intervencí delší než 1 rok (-0,46 [-0,65, -0,28], P < 0,001).

Jak relativně nízké dávky 2 857 IU/den (-0,65 [-0,92, -0,38], P < 0,001), tak relativně vysoké dávky 8 571 IU/den (-0,28 [-0,54, -0,02] P = 0,04) vitaminu D snížily hladiny TG a účinek byl pozorován jak v podskupině regionu severní Evropy (-0,65 [-0,92, -0,38], P < 0,001), tak asijských zemí (-0,25 [-0,48, -0,03], P = 0,03).

Studie neprokázala žádné významné účinky na TC, HDL-C a LDL-C.

Závěry

Závěrem autoži konstatovali, že suplementace vitaminu D příznivě ovlivňuje hladiny TG u jedinců s prediabetem. Zvláště delší trvání léčby (více než 1 rok) s dávkami, které upravují nedostatek vitamínu D, mohou mít příznivý účinek.

PubMed

Fulltext