Autoři této publikace z University of Eastern Finland a Kuopio University Hospital ve Finsku zkoumali úlohu vitaminu D v kožní karcinogenezi. Sledovali, zda perorální suplementace vitaminu D souvisí se stárnutím kůže způsobeným sluncem (fotoaging), aktinickými keratózami, névy z pigmentových buněk a rakovinou kůže.

V této průřezové studii bylo vyšetřeno 498 dospělých jedinců s rizikem jakéhokoli typu rakoviny kůže. Účastníci studie byli ve věku 21–79 let, z toho 253 mužů a 245 žen; 96 osob mělo s imunosupresí. Účastníci studie byli rozděleni do tří skupin na základě toho, zda užívají perorální vitamin D pravidelně, nepravidelně, nebo vůbec. Sérová hladina vitaminu D byla analyzována u 260 subjektů.

Výsledky: U 402 imunokompetentních subjektů (osoby bez imunosuprese) nebylo užívání vitaminu D spojeno se stárnutím kůže způsobených sluncem, aktinickými keratózami, névy, bazocelulárním, ani spinocelulárním karcinomem.

Naproti tomu u pravidelných uživatelů vitaminu D byl statisticky významně nižší výskyt melanomu v anamnéze nebo v současnosti (32/177, 18,1 % oproti 32/99, 32,3 %, p = 0,021) a také významně nižší výskyt jakéhokoliv typu rakoviny kůže (110/177, 62,1 % oproti 74/99, 74,7 %, p = 0,027) ve srovnání s osobami, které vitamin D neužívaly. Riziko melanom mezi pravidelnými uživateli vitaminu D oproti neuživatelům bylo o 55,3 % nižší (p = 0,016). Navíc, třída rizika rakoviny kůže byla významně nižší u pravidelných uživatelů vitaminu D.

Výsledky u 96 imunosuprimovaných subjektů byly podobné, ale počet subjektů byl nízký.

Závěry: Pravidelné užívání vitaminu D je spojeno s menším počtem případů melanomu ve srovnání s osobami, které vitamin D neužívají.

Abstrakt